در کنار استخر از دیوارهیا کفپوشی استفاده شود که شرایط روبرویی با محیط را داشته باشد و به طور کلی سطح آب در این زمینه مهم است . چوب پلاست یکی از جنس های مناسب در این زمینه است و در طرح و رنگ های متنوعی عرضه می شود مشخص است که این محصول در بازار در تعرفه های خاصی ارزیابی شود و هر یک بر
اساس کیفیت آن ارزیابی می شود .