دادمان : فلاورباکس F1
قرنیزپروفیلP1
سقف پرگولا به صورت تک شیب با پلی کربنات کاور شده است.
این پروژه دارای نرده و پرگولای کلاسیک با پروفیل L4
کفپوش پروفیل D1
نیمکت F1
ستون وسرستون با C1
آتشدان با پایه گابیون نیمکره می باشد