بوستانی: این پروژه شامل کفپوش پروفیل D1.قرنیر پروفیل P1 و لوور سقف تاب و ورودی بام ونیمکت زیر سازه چادری پروفیل L1
ستونهای تاب ستون ۱۱در۱۱ سانیمترC1
پارتیشن ودیواره سرویس بهداشتی F6
پیشانی سازه تاب وسقف L4