پروزه اقدسیه: شامل کفپوش دور استخر- پارتیشن به صورت بادگیرجهت مسدود کردن دید اشرافیت همسایه جهت ایجاد محیطی خصوصی و پرگولا و فلاورباکس می باشد.
کفپوش پروفیل D1
کاورنیمکت وفلاورباکس ها F1
قرنیزپروفیلP1
تیرریزی سقف پرگولا L4
چوب مورب دیواره بادگیر روی جانپناه F1